VYC TRAVEL

VYC TRAVEL THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2016

Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Niên Xung Phong – VYC Travel vừa thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016.

Cụ thể, vào ngày 20/04/2017 , Công ty đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 . Tỷ lệ cổ tức chi trả là 10% ( 01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng). 
Thời gian nhận cổ tức bắt đầu từ ngày 15/05/2017 tại Phòng Kế toán CTCP Du lịch Thanh Niên Xung Phong – VYC Travel. Số 178 – 180 Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TPHCM. Buổi sáng từ lúc 08h30 – 11h30, chiều từ lúc 14h00 – 16h30 (từ thứ 2 đến thứ 6).
Căn cứ Nghị Quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-17 ngày 25/04/2017 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua.

 

Thông tin du Lịch