VYC TRAVEL

Vẻ đẹp tuyệt mĩ của viên ngọc Balkans

Balkans có nhiều di sản được UNESCO công nhận thuộc loại sớm nhất trên thế giới. Có đến 9 trên tổng số 43 di sản văn hóa được UNESCO công nhận vào năm 1979